இருமனம் கலந்தால் திருமணம்

பாக்யவதி

யார் பையன்

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

மங்கையர் திலகம்

சர்வாதிகாரி