விக்ரமாதித்தன்

பெற்ற மனம்

கடன் வாங்கி கல்யாணம்

செஞ்சுலட்சுமி

மாதர்குல மாணிக்கம்

பிரேமபாசம்

மிஸ்ஸியம்மா