வடுகப்பட்டி மாப்பிள்ளை

குங்கும பொட்டு கவுண்டர்

சீறி வரும் காளை

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்

தாலி காத்த காளியம்மன்

புல்லானாலும் பொண்டாட்டி

கண்ணன் வருவான்

குடும்பச்சங்கிலி

மனைவிக்கு மரியாதை