இதயம் பார்க்கிறது

மறுபிறவி

அருட்பெருஞ்சோதி

ஏன்

மகனே நீ வாழ்க

அவரே என் தெய்வம்

டீச்சரம்மா

பந்தயம்

காதல் படுத்தும் பாடு