எனக்கு ஒரு நீதி

சங்கரி

அவள் ஒரு காவியம்

காலம் ஒரு நாள் மாறும்

இணைந்த துருவங்கள்

மங்கள நாயகி

அலங்காரி

நாடகமே உலகம்

கண்ணாமூச்சி