சதிசுலோசனா

சகுந்தலா

சக்குபாய்

சீதா கல்யாணம்

ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம்

கிருஷ்ணமுராரி

கோவலன்

திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்

திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்