சதிசுலோசனா

சகுந்தலா

சக்குபாய்

சீதா கல்யாணம்

பவளக் கொடி

பாமா விஜயம்

லவகுசா

ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம்

கிருஷ்ணமுராரி