சதிசுலோசனா

சகுந்தலா

சக்குபாய்

சீதா கல்யாணம்

கோவலன்

திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்

திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்

பவளக் கொடி

பாமா விஜயம்