பூர்ணசந்திரன்

ஹரிஸ்சந்திரா

சாரங்கதாரா

மோகினி ருக்மாங்கதா

அல்லி அர்ஜுனா

நள தமயந்தி

ராதா கல்யாணம்

குலேபகாவலி

சிறுதொண்டநாயனார்