லலிதாங்கி

நள தமயந்தி

சிறுதொண்டநாயனார்

நவீன சதாரம்

தூக்கு தூக்கி

பக்த துருவன்

பக்த ராம்தாஸ்

லங்காதகனம்

பட்டினத்தார்