பக்த ராம்தாஸ்

லங்காதகனம்

பட்டினத்தார்

ஹரிஸ்சந்திரா

நல்ல தங்காள்

அல்லி அர்ஜுனா

நல்ல தங்காள்

குலேபகாவலி

பக்த நந்தனார்