மிஸ் கமலா

கிருஷ்ண அர்ஜுனா

பார்வதி கல்யாணம்

மீராபாய்

விஸ்வாமித்ரா

வசந்த சேனா

சந்திரகாந்தா

ஸ்ரீமதி பரிணயம்

உஷா கல்யாணம்