பக்த அருணகிரி

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்

அம்பிகாபதி

மைனர் ராஜாமணி

மின்னல் கொடி

பக்த புரந்தரதாஸ்

பஸ்மாசூர மோகினி

நவீன நிருபமா

பக்த துளசிதாஸ்