பத்மஜோதி

பாலாமணி

அருணகிரிநாதர்

கிருஷ்ண துலாபாரம்

விக்ரம ஸ்திரி சாகஸம்

பக்காரௌடி

சேது பந்தனம்

கவிரத்ன காளிதாஸ்

நவயுவன்