மாயா மச்சீந்திரா

பக்த குமணன்

ஜோதி

ரம்பையின் காதல்

வீரமணி

மதுரை வீரன்

சைரந்திரி

ராமநாம மகிமை

குமாரகுலோத்துங்கன்