மாயா மச்சீந்திரா

பக்த குமணன்

ஜோதி

ரம்பையின் காதல்

வீரமணி

மதுரை வீரன்

குமாரகுலோத்துங்கன்

மாணிக்கவாசகர்

மதறாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்