பால்ய விவாகம்

ஹரிஹர மாயா

சந்திரகுப்த சாணக்யா

வாயாடி

நவீன விக்ரமாதித்தன்

நீலமலைக் கைதி

ஊர்வசி சாகஸம்

காள மேகம்

அபலை