பிரேம பந்தம்

அசோக்குமார்

தர்மவீரன்

வேணுகானம்

குமாஸ்தாவின் பெண்

என்னை அடியாதே பெத்தப்பா

இரு நண்பர்கள்

திருவள்ளுவர்

மானசா தேவி