ராஜசூயம்

சோகா மேளர்

என் மனைவி

காலேஜ் குமாரி

கங்காவதார்

கிருஷ்ணபிடாரன்

மணமாளிகை

பஞ்சாமிர்தம்

திருவாழத்தான்