ராஜராஜேஸ்வரி

பக்த அனுமான்

ஹரிதாஸ்

தாசி அபரஞ்சி

மஹாமயா

பூம்பாவை

பிரபாவதி

ஜகதலப்பிரதாபன்

பர்த்ருஹரி