ராஜராஜேஸ்வரி

பக்த அனுமான்

தாசி அபரஞ்சி

மஹாமயா

ஹரிதாஸ்

பூம்பாவை

பிரபாவதி

ஜகதலப்பிரதாபன்

பர்த்ருஹரி