மதனமாலா

தன அமராவதி

மஹாத்மா உதங்கர்

கஞ்சன்

கன்னிகா

விசித்ர வனிதா

பங்கஜவல்லி

பைத்தியக்காரன்

தியாகி