மதனமாலா

தன அமராவதி

கஞ்சன்

கன்னிகா

மஹாத்மா உதங்கர்

பங்கஜவல்லி

விசித்ர வனிதா

பைத்தியக்காரன்

தியாகி