ஏகம்பவாணன்

பக்த துளசி தாஸ்

தாய் நாடு

துளசி ஜலந்தர்

வீர வனிதா

வேதாளபுரம்

உதயணன் வாசவதத்தா

ருக்மாங்கதன்

தெய்வ நீதி