ஆதித்தன் கனவு

சக்ரதாரி

கோகுலதாசி

வானவில்

அஹிம்சாயுத்தம்

பில்ஹணா

மோகினி

ராஜமுக்தி

பிழைக்கும் வழி