சிகாமணி

ஜீவ ஜோதி

தேவதாசி

பிரம்மரிஷி விஸ்வாமித்ரா

ஜம்பம்

என் கணவர்

லட்சுமி விஜயம் (ஸ்ரீ)

பக்த ஜனா

ஆண்டாள் (ஸ்ரீ)