நம்நாடு

கனகாங்கி

நவஜீவனம்

பவளக்கொடி

வினோதினி

கீதா காந்தி

வேலைக்காரி

நல்லதம்பி

கிருஷ்ண பக்தி