ராஜவிக்ரமா

ஏழை படும பாடு

பாரிஜாதம்

சந்திரிகா

திகம்பர சாமியார்

மச்சரேகை

இதயகீதம்

விஜயகுமாரி

லைலா மஜ்னு