பணம்

பெண்மணம்

சியாமளா

பசியின் கொடுமை

மாப்பிள்ளை

avm parasakthi

பராசக்தி

ஏழை உழவன்

வளையாபதி

பிரியசகி