என் தங்கை

வேலைக்காரன்

காஞ்சனா

ராணி

குமாரி

அந்தமான் கைதி

மானவதி

தாய் உள்ளம்

அமரகவி