ஜாதகம்

லட்சுமி

அவன்

அழகி

வஞ்சம்

மனிதனும் மிருகமும்

நால்வர்

கண்கள்

ரோஹிணி