மாதர்குல மாணிக்கம்

மந்திரவாதி

மறுமலர்ச்சி

பாசவலை

வானரதம்

ரங்கோன் ராதா

மூன்று பெண்கள்

குலதெய்வம்

ரம்பையின் காதல்