பாக்யவதி

மகதல நாட்டு மேரி

அன்பே தெய்வம்

மகாதேவி

சௌபாக்யவதி

ஆரவல்லி

முதலாளி

நீலமலைத் திருடன்

புதுமைப்பித்தன்