பாக்யவதி

மகதல நாட்டு மேரி

அன்பே தெய்வம்

மகாதேவி

முதலாளி

ஆரவல்லி

சௌபாக்யவதி

நீலமலைத் திருடன்

புதுமைப்பித்தன்