அன்பு எங்கே

மாங்கல்ய பாக்யம்

நான் வளர்த்த தங்கை

காத்தவராயன்

மாயமனிதன்

நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு

மனமுள்ள மறுதாரம்

கடன் வாங்கி கல்யாணம்

பெரிய கோவில்