மாலையிட்ட மங்கை

பிள்ளை கனியமுது

பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை

செஞ்சுலட்சுமி

அவன் அமரன்

சம்பூர்ண ராமாயணம்

வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்

குடும்ப கௌரவரம்

நல்ல இடத்து சம்மந்தம்