பக்தசபரி

பெற்ற மனம்

சோலைமலை ராணி

மன்னாதி மன்னன்

யானை பாகன்

கைராசி

பாவை விளக்கு

ஆளுக்கொரு வீடு

பொன்னித் திருநாள்