ராஷhதேசிங்கு

கவலையில்லாத மனிதன்

நான் கண்ட சொர்க்கம்

களத்து]ர் கண்ணம்மா

மீண்ட சொர்ககம்

கடவுளின் குழந்தை

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு

எங்கள் செல்வி

எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்