தாய் சொல்லைத் தட்டாதே

பணம் பந்தியிலே

பாக்கியலட்சுமி

தேன் நிலவு

யார் மணமகன்

பாலும் பழமும்

நல்லவன் வாழ்வான்

தாயில்லா பிள்ளை

குமுதம்