கலை அரசி

நான் வணங்கும் தெய்வம்

காட்டு ரோஷh

இருவர் உள்ளம்

நீங்காத நினைவு

வானம்பாடி

அறிவாளி

தர்மம் தலைகாக்கும்

கொடுத்துவைத்தவள்