ஆயிரத்தில் ஒருவன்

சரசா

தாயின் கருணை

காக்கும் கரங்கள்

படித்த மனைவி

தாயும் மகளும்

வல்லவனுக்கு வல்லவன்

தாழம்பூ

பஞ்சவர்ணக்கிளி