காட்டு ராணி

எங்கவீட்டுப்பெண்

பழநி

இரவும் பகலும்

எங்கவீட்டுப் பிள்ளை

பணம் தரும் பரிசு

நாகார்ஜுனா