காட்டு ராணி

எங்கவீட்டுப்பெண்

இரவும் பகலும்

எங்கவீட்டுப் பிள்ளை

பழநி

நாகார்ஜுனா

பணம் தரும் பரிசு