கற்பூரம்

நான் யார் தெரியுமா

பெண் என்றால் பெண்

காதலித்தால் போதுமா

விவசாயி

நான்

இரு மலர்கள்

ஊட்டி வரை உறவு

பந்தயம்