சத்தியம் தவறாதே

எதிர் நீச்சல்

நாலும் தெரிந்தவன்

குழந்தைக்காக

சக்கரம்

uyarndha manithan

Uyarntha Manithan

லட்சுமி கல்யாணம்

உயிரா மானமா

எங்க ஊர் ராஜா