நிலவே நீ சாட்சி

பாதுகாப்பு

கல்யாண ஊர்வலம்

நூறாண்டு காலம் வாழ்க

சொர்க்கம்

மாலதி

எங்கிருந்தோ வந்தாள்

எங்கள் தங்கம்

கண்ணன் வருவான்