நிலவே நீ சாட்சி

கல்யாண ஊர்வலம்

பாதுகாப்பு

நூறாண்டு காலம் வாழ்க

எங்கிருந்தோ வந்தாள்

மாலதி

சொர்க்கம்

எங்கள் தங்கம்

கண்ணன் வருவான்