தலைவன்

திருடாத திருடன்

மாணவன்

எதிரொலி

வீட்டுக்கு வீடு

என் அண்ணன்

சங்கம்

சிஐடி சங்கர்

காதல் ஜோதி