அன்புக்கு ஒரு அண்ணன்

தேனும் பாலும்

தேரோட்டம்

சவாலே சமாளி

வெகுளிப்பெண்

அவளுக்கென்று ஓர் மனம்

யானை வளர்த்த வானம்பாடி மகன்

கண்ணன் கருணை

சூதாட்டம்