ராஜபார்ட் ரங்கதுரை

சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்

மல்லிகை பூ

மனிதரில் மாணிக்கம்

ராதா

பாசதீபம்

பெண்ணை நம்புங்கள்

நத்தையில் முத்து

பாக்தாத் பேரழகி