அன்புத் தங்கை

உன்னைத்தான் தம்பி

அத்தையா மாமியா

இதயம் பார்க்கிறது

முருகன் காட்டிய வழி

மகளுக்காக

ராஜநாகம்

சமர்ப்பணம்

பிராயச்சித்தம்