மலை நாட்டு மங்கை

தாகம்

சிவகாமியின் செல்வன்

பத்துமாத பந்தம்

பிள்ளை செல்வம்

கல்யாணமாம் கல்யாணம்

திருமாங்கல்யம்