உனக்காக நான்

உறவாடும் நெஞ்சம்

ஊருக்கு உழைப்பவன்

அக்கா

ஆசை 60 நாள்

இதயமலர்

இது இவர்களின் கதை

உணர்ச்சிகள்

உத்தமன்