தீபம்

உயர்ந்தவர்கள்

புண்ணியம் செய்தவள்

என்ன தவம் செய்தேன்

அவன் ஒரு சரித்திரம்

அன்று சிந்திய ரத்தம்