அந்தமான் காதலி

காற்றினிலே வரும் கீதம்

அவள் தந்த உறவு

வாழ நினைத்தால் வாழலாம்

மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்

வாழ்த்துங்கள்