கராத்தே கமலா

சொன்னது நீதானா

ஆனந்த பைரவி

தாய் மீது சத்தியம்

தங்கரங்கன்

காஞ்சி காமாட்சி

தப்புத் தாளங்கள்

அதிர்ஷ்டக்காரன்

அவள் அப்படித்தான்