தங்கரங்கன்

காஞ்சி காமாட்சி

தப்புத் தாளங்கள்

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா

சிகப்பு ரோஜாக்கள்

உனக்கும் வாழ்வு வரும்

ருத்ர தாண்டவம்

கருணை உள்ளம்

இறைவன் கொடுத்த வரம்