சித்திரைச் செவ்வானம்

ஒரு கோயில் இரு தீபங்கள்

பசி

வெற்றிக்கு ஒருவன்

காளிகோயில் கபாலி

சக்களத்தி

அகல் விளக்கு

அழியாத கோலங்கள்

நங்கூரம்