அந்தரங்கம் ஊமையானது

ஒளி பிறந்தது

murattu kalai

Murattu Kalai

மரியா மை டார்லிங்

சூலம்

நெஞ்சத்தைக் கிள்ளாதே

மலர்களே மலருங்கள்

உச்சக்கட்டம்

துணிவே தோழன்